Legislatie

Legea 289 din 7 iulie 2006

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:
Art. I. - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

HOTĂRÂREA nr. 732 din 9 iulie 2008

Având în vedere prevederile comunitare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.975/2006 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr.

ORDONANłĂ nr. 27 din 27 august 2008

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 pct. II. 2 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

Masura 322 PNDR

Măsura

Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

Articole care stau la baza măsurii

ORDONANTA DE URGENTA nr 195 din 22 decembrie 2005

Având în vedere necesitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de ţara noastră în procesul de integrare europeană, este imperios necesară adoptarea, în regim de urgenta, a prezentului act normativ, în baza căruia sa poată fi adoptată legislaţia subsecventa în domeniul protecţiei mediului şi tinând cont de necesitatea creării cadrului unitar prin care se statuează principiile care guvernează intreaga activitate de protecţie a mediului şi care traseaza direcţiile de reglementare a activităţilor economice în vederea atingerii obiectivelor dezvoltării durabile, elemente care vizează interesul